کتب و مقالات

drsayyari

 

 

 

خلاصه اي از ليست مقالات منتشر شده به زبان فارسي

۱٫ سیاری علی اکبر ، اسدی لاری ، اولویت گذاری در تامین سلامت ، مجله طب و تز کیه ، شماره ۴۷ زمستان ۱۳۸۱
۲٫ سیاری علی اکبر ، ایمان زاده فرید ، کرمی حسین و همکاران ، بررسی وضعیت سلامت جسمی، روانی، دانش آموزان پایه اول راهنمایی کشور در سال تحصیلی ۷۸-۱۳۷۷ ، مجله طب و تزکیه ، شماره ۴۴ ، بهار ۱۳۸۱
۳٫ سیاری علی اکبر ، اپیدمولوژی سرطان کودکان در ایران ،مجله بیماریهای کودکان ایران، سال دوازدهم ، شماره ۳ ، پائیز ۱۳۸۱
۴٫ سیاری علی اکبر ، بررسی مصرف تنقلات در کودکان زیر ۳ سال مناطق شهری و روستایی ، فصلنامه فیض ، شماره ۲۱ ، مهرماه ۱۳۸۱
۵٫ سیاری علی اکبر ، وضعیت عفونت انگلی در ایران ، مجله پژوهنده ، شماره ۵ (پی در پی ) ۲۵ آذر و دی ۱۳۸۲ ، ص ۳۰۹
۶٫ سیاری علی اکبر ، شیخ الاسلام ربابه ، عبدالهی زهرا ، کم خونی در کودکان ۱۲-۲ سالهُ کشور ، مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ، دوره ۲۲ ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۸۳
۷٫ دکتر علیاکبر سياری ، دکتر مهرنوش حساس يگانه ، مهندس ناصر ولائی ، بررسی ارتباط تنگی مقعد با کوليک شيرخوارگی نشريه پژوهنده، ۱۳۸۹; ۱۵ (۶) :۲۴۲-۲۴۶
۸٫ ایمان زاده فرید، صالح پور شاداب، نریمان شاهین، سیاری علی اکبر. مجله بیماری های کودکان ایران ۱۳۸۲:۱۳(۱):۳۷-۴۱٫
۹٫ دکتر معصومه محکم ، دکتر علیاکبر سياری ، دکتر فريد ايمانزاده ، دکتر فهيمه عسگريان ، دکتر جواد غروبی ، دکتر بيژن حاتميان و همکاران. مقايسه استانداردهای اورژانسهای بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی با شاخصهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشريه پژوهنده، ۱۳۸۸; ۱۴ (۲) :۷۷-۸۱

 

خلاصه اي از ليست مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی در مجلات داخلی و خارجی

۱- Ghoroubi J, Imanzadeh F, Sayyari AA, Javaherizadeh H. Foreign body impacted in Jejunum. Annals of Pediatric Surgery 2010;6(1):39-40.
۲- Imanzadeh F, Imanzadeh A, Sayyari AA, HassasYeganeh M, Javaherizadeh H, Hatamian B. Helicobacter Pylori Infection; In Cases with and without Subjective Halitosis. Prof Med J Dec 2010; 17(4):543-545
۳- Modaress S, Rahbarimanesh AA , Edalat R, Sohrabi A , Modarres S, Gomari H , Motamedirad M, Ali Akbar Sayyari. Human Rotavirus Genotypes Detection among Hospitalized Children, A study in Tehran, Iran. Archives of Iranian Medicine 2011;14( 1): 39-45.
Imanzadeh F, Sayyari AA, Sharifian M, Javaherizadeh H, Aghasi P. Study of factors affecting resolution of urinary tract infection following treatment of constipation in Iranian children who visited a tertiary referral hospital.PrzGastroenterol 2012; 7 (2): 78–۸۰(ISI, Scopus)
۴- Khanbabaee G, Akbarizadeh M, Sayyari A A, Ashayeri-Panah M, Abdollahgorji F, Abdollahgorji F, Sheibani K , Rezaei N. A survey on pulmonary pathogens and their antibiotic susceptibility among cystic fibrosis patients. BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2012; 16(2) ; 122-128.
۵- Imanzadeh F, Alaee MR, Sayyari AA, Aghaie E, Javaherizadeh H. The Helicobacter pylori infection in diabetic children. Pakistan Paediatric Journal 2012,36(2):100-3. (Scopus)
۶- Ali Reza Mirshemirani, Ahmad Khaleghnejad-tabari, Jaefar Kouranloo, Naser Sadeghian, Mohsen Rouzrokh, Fatolah Roshanzamir, Sajad Razavi, AliAkbar Sayary, Farid Imanzadeh, Clinical Evaluation of Disc Battery Ingestion in Children. Middle East Journal of Digestive Diseases. Vol 4,No 2, April 2012, P:107-110.
۷- Sayyari AA, Imanzadeh F, Moradi M, Javaherizadeh H, Shamshiri AR. Evaluation of nutritional status in children hospitalized in Mofid Children’s Hospital, Tehran, Iran. PrzGastroenterol 2013; 8 (2): 120–۱۲۵٫ (ISI, Scopus)
۸- Constipation and enuresis: Single Center Study in Referral Hospital, Tehran. Imanzadeh F, Sayyari AA, SharifianM, Javaherizadeh H, Tajik P. Accepted in PrzGastroenterol 2013 ( Web of Science, Scopus)
۹- Dara N, Sayyari AA, Imanzadeh F.. Hepatic encephalopathy: early diagnosis in pediatric patients with cirrhosis.Iran J Child Neurol. 2014 Winter;8(1):1-11.
۱۰- Forouzanfar MH1, Sepanlou SG2, Shahraz S3, Dicker D4, Naghavi P4, Pourmalek F5, Mokdad A4, Lozano R4, Vos T4, Asadi-Lari M6, Sayyari AA7, Murray CJ4,Naghavi M4. Evaluating causes of death and morbidity in Iran, global burden of diseases, injuries, and risk factors study 2010.Arch Iran Med. 2014 May;17(5):304-20. doi: 0141705/AIM.004
۱۱- Naghavi M1, Shahraz S2, Sepanlou SG3, Dicker D4, Naghavi P4, Pourmalek F5, Mokdad A4, Lozano R4, Vos T4, Asadi-Lari M6, Sayyari AA7, Murray CJ4,Forouzanfar MH4. Health transition in Iran toward chronic diseases based on results of Global Burden of Disease 2010. Arch Iran Med. 2014 May;17(5):321-35. doi: 0141705/AIM.005
۱۲- Shahraz S1, Forouzanfar MH2, Sepanlou SG2, Dicker D2, Naghavi P2, Pourmalek F3, Mokdad A2, Lozano R2, Vos T2, Asadi-Lari M4, Sayyari AA5, Murray CJ2,Naghavi M2. Population health and burden of disease profile of Iran among 20 countries in the region: from Afghanistan to Qatar and Lebanon.Arch Iran Med. 2014 May;17(5):336-42. doi: 0141705/AIM.006